Refusion af Udgifter til Planlagt Undersøgelse og Behandling i EU eller EØS-lande: Vejledning og Muligheder

Hvis du overvejer at få planlagt undersøgelse og behandling i et EU-medlemsland eller i lande, der har tiltrådt EØS-aftalen, er det vigtigt at forstå de muligheder, du har for at få refunderet udgifterne. Her er en vejledning til, hvordan du kan få refusion af udgifter og de betingelser, der skal opfyldes:

Generel Information

 • I visse tilfælde har du mulighed for at få refunderet dine udgifter til planlagt undersøgelse og behandling i et EU-medlemsland eller i lande, der har tiltrådt EØS-aftalen. Dette gælder både undersøgelser og behandlinger på hospitaler samt hos praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter, kiropraktorer og tandlæger.
 • Der er komplekse regler og betingelser for at opnå refusion, og det anbefales at søge rådgivning hos Region Hovedstadens patientvejledere, Styrelsen for Patientsikkerhed eller EU-sygesikring, før du påbegynder planlagt behandling i udlandet. Refusionen af udgifter til planlagt sygehusbehandling kan kun opnås i visse tilfælde og kan være delvis.

Hvilke Udgifter Kan Refunderes?

Regionen kan refundere udgifter til følgende:

 • Undersøgelse og behandling på hospital.
 • Almen lægehjælp.
 • Speciallægehjælp.
 • Forebyggende helbredsundersøgelser udført af alment praktiserende læger til børn under den undervisningspligtige alder.
 • Kiropraktik.
 • Fysioterapi.
 • Fodterapi.
 • Psykologisk behandling.
 • Regionstandpleje.
 • Tandbehandling til visse patientgrupper.
 • Forebyggelse og sundhedsfremme i praksissektoren.
 • Høreapparatbehandling i privat regi til personer over 18 år.
 • Tandpleje og tandbehandling omfattet af tilskud.

Hvem Kan Få Refusion?

Du kan få tilskud, hvis du er bosat i Danmark og er enten i gruppe 1 eller gruppe 2-sikret.

Betingelser for Refusion af Afholdte Udgifter til Planlagt Behandling

For at få refusion af udgifter til planlagt behandling i et EU/EØS-land skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Behandlingen skal være den samme eller lignende som tilbydes i det offentlige sundhedsvæsen i Danmark.
 • Du skal have en lægehenvisning eller lægeordination til behandlingen i overensstemmelse med reglerne i Danmark. Dette skal sendes sammen med din ansøgning om refusion. En kopi af henvisningen eller lægenotatet, der bekræfter det konkrete og aktuelle behov for behandlingen, skal vedhæftes. Hvis du ikke kan fremskaffe en kopi, kan henvisningen normalt findes i lægernes henvisningsdatabase.
 • Du skal have en kvitteret regning for behandlingen, der klart angiver, hvilken behandling der er blevet udført. En kopi af regningen skal sendes sammen med din ansøgning.
 • Behandleren i udlandet skal have samme uddannelsesmæssige kvalifikationer som krævet af en tilsvarende behandler i Danmark.

Forhåndsgodkendelse

For planlagt hospitalsbehandling i udlandet kan en forhåndsgodkendelse være nødvendig.

Sådan Udregnes Refusionen

Regionen udbetaler et beløb svarende til, hvad den samme behandling koster i det offentlige sundhedsvæsen i Danmark (DRG-takst). Dette betyder, at refusionsbeløbet kan være mindre end dine faktiske udgifter til behandlingen. Det er vigtigt at være opmærksom på, at du selv skal betale for ophold, mad, forsikring osv.

Sådan Ansøger du om Refusionsudgifter

Ansøgning om refusion indsendes normalt til Region Hovedstaden via digital post via e-Boks. Du skal vælge modtageren som “Region Hovedstaden – 01. Skriv til Administrationen – 041. Behandling i udlandet læger, hospital m.v.”

Hvis du er undtaget fra digital post, kan du sende ansøgningsskemaet fysisk til:

Region Hovedstaden Økonomienheden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att.: EU-jura “feriedialyse” Tlf.: 38 66 50 00

Ved Ansøgning om Refusion Skal Følgende Oplysninger Indsendes:

 • Kopi af sygehusjournal, der dokumenterer, at patienten er dialysepatient.
 • Beskrivelse af det udenlandske behandlingssted.
 • Dato og tidsrum for dialysebehandlinger.
 • Kopi af ansøgerens blå sygesikringskort eller særligt sundhedskort.
 • Kontaktoplysninger som mailadresse, telefonnummer og postadresse.
 • Specificeret og kvitteret regning samt oplysninger om Nemkonto eller lignende.

Klage og Erstatning

Hvis du får afslag på din ansøgning om forhåndsgodkendelse eller refusion, har du mulighed for at klage over afslaget til Styrelsen for Patientklager. Vær opmærksom på, at behandling efter EU-reglerne (det blå sygesikringskort og EU-Direktivet) ikke er omfattet af de danske regler for klage og erstatning. Klage og erstatning skal følge reglerne i behandlingslandet.

Feriedialyse

Der er forskellige muligheder for hel eller delvis dækning af udgifter til feriedialyse i EU- og EØS-lande. Det afhænger af din bopælsregion og behandlingsstedet. Det anbefales at læse reglerne omhyggeligt og konsultere regionens patientvejledere for yderligere vejledning.

 • Feriedialyse i Danmark uden for bopælsregionen følger reglerne for det frie sygehusvalg. Du kan få gratis dialyse i en anden region, men du skal selv betale for transport, ophold og ledsager.
 • Feriedialyse i EU-/EØS-lande kan omfattes af reglerne for det blå sygesikringskort eller EU-Direktivet. Du skal arrangere tid til dialyse på det ønskede hospital selv, og du skal selv afholde udgifter til transport og ophold.

Feriedialyse på Krydstogtsskibe

For krydstogtsskibe, der sejler under EU-/EØS-flag, kan du få dialysebehandling enten i henhold til det blå sygesikringskort eller EU-Direktivet. Hvis et krydstogtsskib sejler under tredjelands flag, kan du kun få dialysebehandling, hvis du går i land i et EU-/EØS-land. I så fald gælder reglerne for det blå sygesikringskort eller EU-Direktivet.

Feriedialyse i Lande uden for EU-EØS-området

Region Hovedstaden refunderer normalt ikke udgifter til feriedialyse i lande uden for EU-/EØS-området.

Mulig Refusion fra Kommunen

I visse tilfælde kan der være tilskud til kommunale ydelser udført i EU-/EØS-lande, herunder børne- og ungdomstandpleje, støtte til tandproteser ved ulykkesbetingede tandskader, gratis genoptræning uden for sygehusregi samt fysioterapi. Kontakt din kommune for yderligere information.

Særlig Tandpleje

Ved visse kræftformer og Sjøgrens Syndrom skal tandpleje godkendes af regionsrådet, uanset om behandlingen skal udføres i Danmark eller i udlandet.

Refusion af Medicinudgifter

Regning for medicin købt i et EU/EØS-land skal sendes til Lægemiddelstyrelsen for refusion.

For yderligere oplysninger og vejledning om dialysebehandling i henhold til fritvalgsreglerne eller EU-reglerne, kan du kontakte en af regionens patientvejledere eller nationale kontaktpunkter i de øvrige EU-/EØS-lande, som kan informere om sundhedsvæsenet og behandlingsmuligheder i det pågældende land.

Vær opmærksom på, at de beskrevne regler og procedurer kan ændre sig over tid, så det er vigtigt at opdatere dig selv på de seneste oplysninger og regler, når du planlægger behandling i udlandet.

Skriv en kommentar