Økonomisk Fripladstilskud, Søskendetilskud og Andre Tilskud

Hvis din husstandsindkomst er under en vis grænse, har du muligvis ret til økonomisk fripladstilskud til dagtilbud. Dette tilskud kan gøre det billigere eller endda gratis at have dit barn i dagtilbud. Udover økonomisk fripladstilskud er der også muligheder for søskendetilskud og andre tilskud. Herunder finder du en oversigt over betingelserne og processen for at ansøge om disse tilskud.

Hvem Kan Søge om Økonomisk Fripladstilskud i Dagtilbud?

Hvis den samlede husstandsindkomst er under en vis grænse, kan du eller din husstand modtage ekstra tilskud fra kommunen, hvilket gør det billigere eller gratis at have dit barn i dagtilbud. Dette kaldes økonomisk fripladstilskud. Den skattepligtige indkomst er inkluderet i husstandsindkomsten. Betingelserne for tildeling af økonomisk fripladstilskud er som følger:

  • Op til 193.501 DKK årligt: Fuld friplads.
  • Fra 193.501 DKK til 601.199 DKK årligt: Delvis friplads.
  • 601.200 DKK eller derover årligt: Fuld forældrebetaling.

Ansøgning om økonomisk fripladstilskud skal baseres på den månedlige husstandsindkomst. Den månedlige husstandsindkomst skal omsættes til en årsindkomst (ganges med 12) for at fastsætte fripladstilskudsprocenten på fripladsskalaen. Kommunen bruger den månedlige indkomst til løbende at beregne og genberegne det økonomiske fripladstilskud, især når husstandsindkomsten ændrer sig markant.

Det er vigtigt at bemærke, at indkomsten for hele året ikke er afgørende for fripladstilskuddet i en given måned.

Der er også nogle justeringer for øget indtægt, såsom et ekstra tilskud for hvert hjemmeboende barn under 18 år ud over det første, samt et højere indkomstgrænsebeløb for enlige forsørgere.

Ansøgning om Fripladstilskud i Dagtilbud

Du skal ansøge om økonomisk fripladstilskud hos din kommune. Ansøgningen skal foregå digitalt gennem selvbetjeningsportalen ‘Ansøg om friplads i dagtilbud’. Hvis du ikke har NemID eller MitID, skal du kontakte kommunens pladsanvisning for yderligere vejledning.

Genberegning af Økonomisk Fripladstilskud

Kommunen foretager løbende genberegninger af det økonomiske fripladstilskud, hvis den samlede husstandsindkomst ændrer sig betydeligt. Disse ændringer trækkes fra eller lægges til i de efterfølgende opkrævninger af forældrebetaling for dagtilbudspladsen. Genberegningerne baseres på oplysninger fra Skattestyrelsens indkomstregister og tager udgangspunkt i den månedlige husstandsindkomst.

Forældrene har pligt til at oplyse kommunen om ændringer i husstandssammensætning, civilstatus eller andre forhold, der kan påvirke størrelsen af det økonomiske fripladstilskud. Dog er forældrene ikke forpligtet til at oplyse om ændringer i indkomsten, medmindre det vedrører indkomst fra selvstændig virksomhed eller indkomster, der ikke er skattepligtige i landet.

Behandlingsmæssigt eller Socialpædagogisk Fripladstilskud

Hvis dit barn har betydelige og varige fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser og er optaget i et dagtilbud af behandlingsmæssige årsager, kan du have ret til et ekstra tilskud kaldet behandlingsmæssigt fripladstilskud. Kommunen vurderer, om barnet er berettiget til dette tilskud.

Kommunen kan også yde økonomisk støtte, hvis det er nødvendigt for barnets optagelse eller fortsatte ophold i et dagtilbud af sociale eller pædagogiske årsager. Dette kaldes socialpædagogisk fripladstilskud, og kommunen vurderer, om du er berettiget til dette tilskud.

Bemærk, at økonomisk fripladstilskud beregnes før eventuelle behandlingsmæssige eller socialpædagogiske tilskud eller søskendetilskud.

Hvornår Kan Jeg Få Søskendetilskud?

Søskendetilskud kan tildeles, hvis der er mere end ét barn i husstanden, der går i dagtilbud, fritidshjem, SFO eller privat pasning. Tilskuddet gives på de pladser, der er billigst for kommunen. Hvis du ikke modtager økonomisk fripladstilskud, beregnes søskendetilskuddet som følger:

  • Hvis du har et barn i både dagtilbud og SFO, betaler du fuld pris for den plads, der er dyrest for kommunen, men kun halv pris for de øvrige pladser i dagtilbud og SFO.
  • Hvis barnet passes i en privat pasningsordning efter dagtilbudslovens § 80, kan du få 85 % af søskendetilskuddet for det billigste alderssvarende dagtilbud i kommunen. Søskendetilskuddet for privat pasning udgør derfor 85 % af halvdelen af taksten for en plads i kommunens billigste dagtilbud.
  • Biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn, der bor på samme adresse, betragtes som søskende.

Søskendetilskud tildeles automatisk, og du behøver ikke ansøge om det.

Tilskud til Privatinstitutioner

Hvis du ønsker en plads i en privatinstitution i henhold til dagtilbudslovens § 19, stk. 5, skal du kontakte institutionen direkte. Kommunen kan ikke anvisere børn til pladser i en privatinstitution, og privatinstitutioner fastsætter selv forældrebetalingen. Kommunen giver et økonomisk tilskud til godkendte privatinstitutioner, men dette tilskud ydes først fra det tidspunkt, hvor barnet er berettiget til en dagtilbudsplads i din egen kommune.

Tilskud til Privat Pasning

Kommunen skal give forældre med børn i alderen 24 uger og op til barnets skolestart mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud. Kommunen kan dog beslutte, at der kun gives tilskud til privat pasning til forældre med børn i en bestemt aldersgruppe.

Lovgivning og Yderligere Information

Dagtilbudsloven § 31-43a regulerer økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud. Du kan finde flere oplysninger og vejledninger om dagtilbud på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside. Bemærk, at der er separate regler for behandlingsmæssigt fripladstilskud og socialpædagogisk fripladstilskud.

Afsluttende Bemærkninger

Det er vigtigt at forstå de tilskudsmuligheder, der er til rådighed for familier med børn i dagtilbud, og at være opmærksom på de indkomstkrav og retningslinjer, der gælder for disse tilskud. Ved at ansøge om de relevante tilskud kan familier hjælpe med at lette omkostningerne ved børnepasning og skabe mere økonomisk tryghed i hverdagen.

Skriv en kommentar