Barselsdagpenge i Danmark: Hvad Du Skal Vide

Barselsdagpenge er en offentlig ydelse, der sikrer, at gravide og nybagte forældre kan tage barselsorlov uden at miste deres indkomst. Lønmodtagere har ikke automatisk ret til at få deres løn opretholdt under barsel, så det er vigtigt at forstå, hvordan barselsdagpenge fungerer.

Når en lønmodtager ikke modtager løn fra deres arbejdsgiver under barsel, skal de selv ansøge om barselsdagpenge. Arbejdsgiveren skal dog informere Udbetaling Danmark om lønmodtagerens barselsorlov. Når Udbetaling Danmark har modtaget denne information, får lønmodtageren besked om, at de kan ansøge om barselsdagpenge og om fristen for ansøgningen. Hvis lønmodtageren er ledig, skal ansøgningen om barselsdagpenge håndteres via a-kassen.

Hvis arbejdsgiveren derimod udbetaler løn under barsel, har de ret til refusion, og barselsdagpengene bliver kanaliseret gennem arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren skal anmelde barselsorloven og ansøge om refusion via NemRefusion.

Hvornår Skal Arbejdsgiveren Betale Barsel?

Aftalen om løn under barsel kan variere afhængigt af overenskomster, individuelle kontrakter eller personalehåndbøger på arbejdspladsen. Hvis der ikke er nogen aftale om løn under barsel, er arbejdsgiveren ikke forpligtet til at betale løn under barselsorloven, medmindre lønmodtageren er en kvindelig funktionær. Ifølge funktionærloven har kvindelige funktionærer ret til at modtage mindst halv løn i 4 uger før forventet fødsel og 14 uger efter fødslen. De nye barselsregler, der trådte i kraft for forældre til børn født efter den 2. august 2022, har skabt konflikt med funktionærloven, og derfor er det uafklaret, hvordan disse regler vil interagere.

Barselsdagpengesatser for Lønmodtagere

Barselsdagpengene følger de almindelige dagpengesatser. I 2023 kan en lønmodtager højst modtage 4.550 kr. i barselsdagpenge pr. uge før skat. For at have ret til barselsdagpenge skal lønmodtageren opfylde beskæftigelseskravet, hvilket indebærer, at de skal have arbejdet inden for de seneste 4 måneder før orlovens start, med mindst 160 timers arbejde i løbet af disse måneder og mindst 40 timers arbejde om måneden i mindst 3 af de 4 måneder.

Barselsdagpengesatsen beregnes baseret på, hvor mange timer lønmodtageren tager orlov om ugen og deres timeløn. Den maksimale timeløn, der kan dækkes af barselsdagpengene, er 122,97 kr. før skat, svarende til 4.550 kr. delt med 37 timer. Hvis lønmodtagerens timeløn er lavere end dette beløb, vil de modtage mindre end 4.550 kr. pr. uge. Udbetaling Danmark administrerer udbetalingen af barselsdagpenge til lønmodtagere, og de udbetales den sidste torsdag i måneden.

Refusion for Arbejdsgivere

Arbejdsgivere kan få refusion for en del af den løn, de udbetaler til medarbejdere på barselsorlov. Refusionsbeløbet svarer grundlæggende til lønmodtagerens barselsdagpenge, der maksimalt er 122,97 kr. pr. time i 2023. Derudover er der mulighed for yderligere refusion fra barselsordningen barsel.dk på op til 86,19 kr. pr. time i 2023. Dette giver en samlet maksimal refusion på 209,16 kr. pr. time.

Refusion fra barsel.dk er kun mulig, når medarbejderens timeløn er højere end dagpengesatsen. Den præcise størrelse af refusionen afhænger af medarbejderens timeløn. Arbejdsgiverne modtager refusionen en gang i kvartalet på virksomhedens NemKonto.

Søgning om Barselsdagpenge eller Refusion

Lønmodtagere skal ansøge om barselsdagpenge senest 8 uger efter starten af deres barselsorlov. Arbejdsgivere skal anmelde barselsorloven og ansøge om refusion via NemRefusion. Det er vigtigt at give besked om barselsorloven i rette tid for at sikre rettidig udbetaling af barselsdagpengene eller refusionen.

Skriv en kommentar